domenica 23 novembre 2014

Cypriotisk maronitiska - arabiska på Cypern - Europas tungomål PSVII


Ett annat folkslag som finns representerat på denna lilla ö är maroniterna som då talar cypriotisk maronitiska, eller sanna, som hör till den afroasiatisk-semitisk-sydvästsemitisk-arabisk-östarabiska språkgrenen. Man kan säga att detta är ett kreolspråk eller i alla fall ett hybridspråk, då det har sina rötter i två olika östarabiska mål av den nordvästra sorten, den arabiska som talas i Anatolien och den som talas i Levanten. Från Levanten har man fått många lånord från syriskan og i övrigt så haver man erhållit väldigt stora influenser från helleniskan under speciellt den senare tiden, då språket nu är på upphällningen. Men även en mer ingående samt äldre hellasisk influens kan skönjas i fonologin. I övrigt har språket naturligtvis fått inlån från turkiska, o även venetianska. Den etniska gruppen eller folkgruppen har omkring 6000 medlemmar, men det är enbart cirka 1300-2000 som talar språket och av dessa finns det inga barn utan alla talare är över 30 års ålder, hvilket innebär att detta språks decennier är räknade om inget görs kvickt. Sanna har inget skydd.

~

Axat från boken Europas tungomål.

sabato 22 novembre 2014

Bisolar existenstvänne solar
ej ihop kan gå

ty solar
har planeter i sitt hägn

dubbelstjärnor

ehuru i samråd
kan existera

till nöjs
med varandras existens


~

venerdì 21 novembre 2014

Armenisk kilikinsk minoritet på Cypern - Europas tungomål PSVI


Andra språk som ehuru ej är lika spridda i landet är det indoeuropeiska tungomålet armeniska som skall ha ungefärligen 2700 talare, främst i Nicosia men även i Limassol samt Larnaca. Armenierna har funnits på ön sedan det armeniska riket skapades i Cilicia, även kallat Lilla Armenien, i slutet av 1000-talet ock kontakterna dem emellan var goda og starka varvid viss immigration skedde hit samt till andra mediterranska öar. När turkarna slutligen intog Kilikien under slutet av 1300-talet så flydde omkring 30 000 armenier därifrån till just Cypern som i hundra år till styrdes av samma dynasti som Lilla Armenien hade gjort, för att sedan lämns över till Venedig. Nästa immigration av armenier skedde niohundra år senare när turkarna genociderade armenierna i Anatolien. I Nicosia finns skolverksamhet på språket og armenierna är garanterade en plats i parlamentet.


~

Axat från boken Europas tungomål.

giovedì 20 novembre 2014

mercoledì 19 novembre 2014

Cypriotisk kypriaka - Cyperns grekiska språk - Europas tungomål PSV


Av det helleniska språket som talas på ön så finns vissa distinkta cypriotiska varianter, kypriaka, og ur generell synvinkel finns en god jordmån för att inte låta sig totalt inassimileras i ett till sin helhet enhetligt språk, då geografiska och till viss del politiska aspekter ligger till fördel för en diversat språkutveckling. Det är ehur väl att anmärka att dagens cypriotiska ej är sprungna från antikens arkadocypriotiska utan från antikens koiné-språk, som vi ju senare kommer titta in på. Man har många och långa perioder varit isolerad från övrig grekisk värld varvid egna utvecklingar är rika, samtidigt som man exempelvis undsluppit många av de inlåningar som skett på fastlandet eller näraliggande öar, fast man då istället erhållit inlåningar från andra makter som varit på ön eller däromkring genom historien. På så sätt har man exempelvis färre slaviska og albanska inflytelser men fler engelska, franska, venetianska, turkiska og arabiska. De geospråkliga varianterna som finns i talad form på Cypern har god chans att bibehålla sina positioner som åtminstone talade varianter, men borde fortsätta det skriftliga steget som man allaredan tidigare tagit, speciellt med åtanke på att dagens cypriotiska avskiljer sig rejält från fastlandsgrekiskan. Modern cypriotiska räknas även som den första moderna grekiska variant som hamnat i skrift, hvilket skedde redan under 1300-talet via ett juridiskt dokument. Det medeltida Kungariket Cypern skrev sin lagstiftning på cypriotiska, ävenså så sammankopplas utpräglat bruk utav det cypriotiska talet med lantbor emedans bildade som oftast talar ren grekiska, en positiv utveckling är att ungdomar många gånger skriver på sitt eget språk i SMS samt bloggar og andra dylika interaktiva medium, inklusive stundom på greklish, d.v.s. med bruk av latinsk skrift, här återspeglandes uttalet för cypriotiskan. Cypriotiska har inget juridiskt skydd utan allting sker på standardgrekiskan men cypriotiska i någon form talas av nästan alla grekisktalande på ön, samt finns även i nutiden i skriven form genom diktning, teater, sång og övrig litteratur.


~

Axat från boken Europas tungomål

martedì 18 novembre 2014

Där är du


själens vidbredd
slutar ej, även om vingarna blir svedd

själens domäner
når ända ut
där inget mera finnes

bortom vintergatan
bortom sommarståndet
bortom tiden

där är du
~


lunedì 17 novembre 2014

Cypriotiskturkiska samt gibrizlija - Europas tungomål PSIV


Cypriotisk turkiska avskiljer en del fonologiskt från fastlands-turkiskan, men även grammatiskt kan man se att cypriotturkiskan är ett VO-språk emededans anatolieturkiskan är ett OV-språk. Även det andra turkiska språket på ön, gibrizlija, är ett VO-språk. Detta språk är ättling till gammalanatoliskturkiska og är mer likt azeriska samt yorukiska än vad det är likt turkiskan, det är exempelvis mer arkaisk i vissa fonologiska hänseenden, men avskiljer som nämnts även grammatiskt samt även lexikalt. Gibrizlijanskan är således det främsta språket för de turkar som bebott ön i århundraden och ses ofta ner på utav anatoliska turkar, språket talas av runt en halv miljon totalt.~

Axat från boken Europas tungomål.

sabato 15 novembre 2014

Huvudspråken på Cypern - Europas tungomål PSIII


Majoritetsmålet på ön tillhör det indoeuropeisk-hellensk-jonisk-attiska språket helleniska, som givetvis främst genomgås under Hellas, och det skall talas av omkring 75 procent av befolkningen og då enbart i de södra delarna, emedans det altaiska-turkisk-sydvästra tungomålet turkiska företräds av 20 procent, då företrädesevis i den norra delen, ungefär 500 000; i likhet med hellenskan genomgås turkiskan under det land där turkiskan är som störst.~

Axat från boken Europas tungomål.

giovedì 13 novembre 2014

Cypern en enad delad enhet - Europas tungomål PSII


Turkarna gav ehuru upp, efter erövrandet 1571, den reella makten över ön till Storbritannien 1878, som behöllo den fram till 1959, året därpå blev ön återigen fri från externa härskare. Som nämnt så delades ön 1974 og en etnisk gräns skapades och denna har därefter bibehållits. I denna skrift räknas ehuruväl ön som en helhet även om det kanske ur politiska aspekter skulle vara bäst att erkänna ön som delad i två likaberättigade riken, då kompromissviljan samt toleransen folkgrupperna emellan är låg och det finns inget värre än att tvinga folk att samarbeta - det skapar bara illvilja. Så som det är nu ingår hela ön i den Europeiska unionen fast den turkiskbefolkade delen av ön räknas som stående under ockupation utav Turkiet hvilket i realiteten betyder att de positiva frukterna ön får bära efter EU-inträdet endast ankommer den hellenska befolkningen till del, ehuru tack vare att den turkiska sidan visat på kompromissvilja, hvilket ej den hellenska har, så har EU utarbetat en större välvilja mot den turkiska sidan än vad som annars hade varit fallet. Varför inte bara erkänna den Turkcypriotiska staten?

~

Axat från boken Europas tungomål.

martedì 11 novembre 2014

Cyperns etniska historia - i korthet - Europas tungomål PSI


Efter hellenernas ankomst så har ön ehuru dominerats av det helleniska folket og dess språk, men man var ‘självständig’ i form av flera olika konungadömen, samt feniciska kolonier, framtill dess att assyrierna togo över makten under några år, 709-669 f.kr., för att sedan åter få tillbaka friheten. Denna frihet upplevde en kulturell blomstringsperiod för att sedan år 570 f.kr ersättas af egyptisk överhöghet. Ön har sedan vandrat genom olika händer från egyptierna till persierna, ptoleméerna som helleniserade för fullt, romarna, bysantierna, även araber, franker, korsfararna i form av det latinska riket, samt sidst, men inte minst, venetsianarna framtills år 1571. Under hela den här perioden så har hellener bebott ön samt då varit i klar majoritet, om man bortser från vissa handelsstationer som befolkades av exempelvis venetsianare og andra minoriteter som i vissa fall än idag finns på ön som följd av dessa historiska komplikationer. 1571 erövrade turkarna en attendant ön et ett av deras första politiska beslut var att upphäva träldomen på ön. I samband med det turkiska herraväldet så bosatte sig cirka 20 000 turkiska soldater på ön och livnärde sig som bönder og därmed så var de bägge etniska grupperingarna skapade som än idag konkurrerar om ön. Viss del av denna hostilitet kan ha skapats under 1820-talet då det helleniska frihetskriget bröt ut och turkarna replikerade med massakrar på hellener, men bortsett från detta ej så trevliga så bodde turkar samt hellener utspridda över hela ön i grannsämja fram till delningen 1974, då 200 000 hellener fick lämna den norra delen av ön samt 53 000 turkar den södra.


~

Axat från boken Europas tungomål.

domenica 9 novembre 2014

Eteocypriotiska på Cypern - Europas tungomål PS


Cypern blev på 1200-talet f.kr. koloniserat av hellener, men de var ej de första att bestiga ön, utan de underkuvade en redan befintlig befolkning som man däremot icke vet så värst mycket om. Denna urbefolkning utrotade inhemska minivarianter av skogselefanter og flodhästar omkring 10 000 f.kr. - hvilket man nu i efterhand kan tycka är tragiskt. Man talade ehuru ett preindoeuropeiskt språk benämnt eteocypriotiska og det har föreslagits varit sammanlänkat med etruskiska, lemnosiska eller kanske med de semitiska språken, men än så länge får språket bedömas vara ett isolat. Språket skrevs med den cypriotiska utvecklingen utav Linear A-skriften men kom under tryck utav arkadocypriotisk grekiska under 1000-talet f.kr. samt avled omkring 400-talet f.kr. Språket är relativt okänt förutom den korta attisk-eteocypriotiskt bilinguella text som finns, som ger oss några ord i eventuell förståelse. Cypern låg även under hettiterrikets sfär samt figurerade då som en vasallstat därtill. Man har även haft egyptiska kontakter og de så kallade sjöfolken som vi tidigare nämnt härjade häromkring likväl.


~

Axat från boken Europas tungomål.

giovedì 6 novembre 2014

mercoledì 5 novembre 2014

Krimtatarer i Bulgarien - Europas tungomål CDLXIX


Tungomålet krimtatariska finns representerat av runt 6000-11 000 medborgare i nordöstra Bulgarien, krimtatariska härstammar ehuru ej ifrån den oghuziska / sydvästra grenen, utan från den -kiptjakiska / nordvästra och talarna av detta mål anlände genom påtvungenskap vid tre tillfällen, år 1393, år 1400, samt år 1418. Vissa av dessa är kanske karaitiska judar, i övrigt är de sunni eller shiamuslimer.


~

Axat från boken Europas tungomål

lunedì 3 novembre 2014

Gagauzierna i Bulgarien - Europas tungomål CDLXIIX


En annan turkspråkig minoritet som bulgarerna ej heller har varit allt för toleranta gentemot genom tiderna är de som tala gagauziska og detta talas utav beräkneligen 500 - 12 000 invånare uppdelat på tve olika varianter, den ena i nordöstra kustområdet runt staden Varna och det målet kallas just maringagauziska av vissa emedans det andra gagauziska målet i Bulgarien kallas då gajalgagauziska samt talas i området Deli Orman - denna uppdelning har man för att särskilja den från andra gagauziska varianter som vi senare kommer att stöta på i andra länder, främst Moldavien. I Bulgarien galer tungorna på sin sista vers.
~

Axat från boken Europas tungomål

domenica 2 novembre 2014

Marc, eau de vie de marc – Marc de Bourgogne et Champagne


Marc äro Frankrikes og Schweiz motsvarighet till italiensk grappa og utgår från samma bas, det vill säga pressrestdestillaten vid vinproduktionen, vinaccian eller dravet. Marcen göres, destilleras, således utav druvskalen og kärnorna som blivit över vid vintillverkningen. Marc og grappa är således närstående, såsom ävenleda konjak og armagnac, varandes eau de vier, samt kultiverat i ett sammanhängande kulturområde på likartat sätt, generellt sätt är ehuru grappa og marc mer vassare än de dunklare congac et armagnac.

Generellt sett brukar man säga att marc ehuru äro mer robustare i smaken än grappa, ofta mer oljig og jordig i sin fleur, samt dessutom nästintill alltid är fatlagrad, en annan viktig skillnad är att marcen ej ännu nått samma industriella roll som den många gånger nått i Padanien utan man har bibehållit en mer hantverksmässig traditionell tillverkning.

De fleste vinområdena i Frankrike producerar marc, vars namn og tillverkning är reglerade genom lag. De mest kända geosfäriska markerna är Marc de Bourgogne samt Marc de Champagne, men sedan fördelat utefter vingårdarna precis som gällande grappan. Andra likväl kända marker är marc de Beaujolais, marc de Chardonnay, marc d’Auvergne, marc d’Alsace samt välrenommerade marc du Jura, ibland över 50 år.

Marc de Bourgogne är alltid ekfatslagrad och når en mjuk og stadigt evolverad smak, till skillnad från vissa andra som kan vara mindre mogna eller karaktäristiska. Bourgognemarken bedömes därför ofta vara preeminent i förhållande till många övriga, varav vissa ej är égrappé, avstjälkade.

Floran utav Marc de Champagne räknas utav vissa som den främsta, ej bara för kopplingen till champagne, samt däri Grande Marque de Champagne, utan även för att man vid champagnetillverkningen pressar de brukade druvorna mycket lätt varhän stora delar utav klasarna fortfarande är bibehållna när de övergår till marcframställningen, hvilket i sin tur göre att det finnes mycket aromer af druvorna kvar hvilka giva marcen stark karaktär.

En marc som lagrats på ekfat i minst trenne år når beteckningen vieux marc emedans en sexårig fatlagring benämnes très vieux, men lagringar långt över detta finns att tillgå.

Marcen drickes företrädesevis som en avec, digestif, eller apertif, och nästan alltid purt samt i rumstemperatur, även om man som med grappan naturligtvis kan slå i den i espresson. Passandes naturligtvis perfekt till dylika ting som en cigarr, eller mörk choklad, eller måhända fromagen Époisses de Bourgogne, i sig självt frotterad i marc de bourgogne.

salut
~