venerdì 18 agosto 2017

Svanetiska i Svanetien - Europas tungomål DCCXXXVIII


Det finns således ytterligare ett tungomål som tillhör den kartveliska språkfamiljen kallat svanetiska / svaniska / svanuriska / lushnuska. Det är ett skriftlöst språk som talas av sisådär 35 000 personer, men den siffran har några år på nacken (1975) och antalet var redan då i avtagande eftersom språkanvändarna i ökande grad går över till georgiskan, språket ses som utrotningshotad samt haver heller ej något officiellt stöd. Svanetiska talas i Svanetien som ligger i nordvästra delen av Georgien som är Kaukasus högst bosatta samt belägna bergstrakter där befolkningen lever i traditionella samhällen, även vissa former av prekristna drag har bevarats, redan Strabo nämnde dem som soanes. Språket används i daglig kommunikation åtminstone inom familjen, men yngre människor har begränsad färdighet i språket då de primärt övergått till georgiskan. Det finns dock positiva tecken som tyder på att talarna vill fortsätta att vara en distinkt grupp, ethnonymen är lušnu nin eller mu-shaun, gentemot georgierna og förutsättningen för detta är givetvis ett bevarande samt uppryckande av språkfärdigheterna hos befolkningen. Tungomålet är uppdelat på ett fyrtal olika varianter samt måhänt ytterligare en där befolkningsunderlaget består av judar som kallar sig lakhamuler. Svanetiskan anses ha divergerat på ett tidigt stadium från de kartveliska språken och är till vissa delar arkaiskt, men har även upptagit influenser utifrån som skapat separata lingvistiska innovationer gentemot övrig kartveliska, og framställs ofta som det mest distinkta av dem alla, ej inbördes förståeliga sins emellan. Delar av Svanetien var väldigt självständigt – oavsett hegemonisk makt – framtills 1857 samt styrdes av den medeltida samt ärovördiga ätten Gelovani. Ett misslyckat svanetiskt antisovjetiskt uppror skedde 1921, nu är området mest offer för konstant utvandring.~


Underbara Du


 
jag är förvisso upphetsadt kåt mest hela tiden, med en erektion som aldrig fallerar, men du gillar att småretas med den, med mig, så jag blir ordentligt frustrerande kåt, då ringer du in grannen som du har vild sex med låtandes åtråendes mig drypa sönder og samman i åtrå samt trånhet

jag får slicka dig därefter
smaka varje droppe av din njutning

men min stående kuk, den flinar du bara åt
~
 

Anglosaxiskans fördelning och litteratur


 
Det första nordsjögermanska språk spunnet ur västgermanskan på engelsk mark kallas vanligtvis fornengelska, men en korrektare term är nog anglosaxiska av anledningar som snart skall te sig naturliga. Vi vetom ehuru ej alltför mycket om detta tidiga språk, eftersom få spår finns bevarade och då i synnerhet från den tidigaste perioden efter maktövertagandet.

Under denna tidiga anglosaxiska epok så brukar man dela in språken i trenne varianter, kentiska, västsaxiska og angliska, eller nordiska, det sistnämnda var vidare indelat i merciska samt skottskans förfader northumbriska. Kentiskan har även mycket klar koppling till frisiskan, hvilket lett till att många tror att det i själva verket röre sig om frisiska immigranter, men det kan även åtminstone till viss del röra sig om lingvistiska förekomster beroende på intensiva kontakter. Man vet att friserna haft mycket stor påverkan på Kent, men om detta även betyder att kentarna delvis varo friser är svårt att säga, men troliggöres utav de kraftiga influenserna.

Överlag så är fornanglosaxiskan ganska lik fornfrisiskan.

Den litteratur som ännu finns tillhanda på fornengelska eller anglosaxiska är företrädesvis några runinskrifter, speciellt The Ruthwell Cross från 700-talet som innehåller ett poem på 18 rader samt några ord, till detta skall fraser samt översättningar från latinska skrifter läggas.

Under 800-talet skapades ett relativt enhetligt skriftspråk där alfabetet bland annat innehöll þ, ð og æ. För skriftspråkets tillblivelse kan engelsmännen tacka Ælfred cyning, ‘kung Alfred’, som hade sitt hov i Sydengland, hvilket gjorde att det redan från början blev sydanglosaxiskan som fick övertaget i den språkliga, engelska, världen, det är således denne västsaxiskan som är bäst bevarad.

Denna västsaxiska bleve vida använd i alla slags officiella skrivelser samt däribland även vetenskapliga og teologiska verk som översattes från latinet, men även för poesi och andra mer skönlitterära alster - Beowulf är den mest lärda som finnes bevarad genom ett manuskript från omkring 1000, just denna tror man dessutom bleve skriven på angliska men att den sedan översattes till westsaxiska.


~

Läs mer om detta i boken Europas tungomål.
 

giovedì 17 agosto 2017

Spridning


USA är ej mästare på att sprida demokrati
USA är mästare på att sprida förödelse


~

Blygdgrotta


 
ditt redan stora vida utåtspretandes sköte
töjes rejält utav hans bastanta fallos

som du är van att ta

min tunga därefter
får ligga i

~